Allow aeson 0.9
[gipeda.git] / .travis.yml
2015-05-10 Joachim BreitnerTravis: Allow failure on GHC HEAD
2015-01-19 Joachim BreitnerDo not support 7.4.2 0.1
2015-01-19 Joachim BreitnerAdd travis file