darcs-mirror-metainit.git
2007-06-12 Joachim BreitnerDescription defaults to Name
2007-06-12 Joachim BreitnerRename Perl Library (package name)
2007-06-12 Joachim BreitnerRename Perl Library
2007-06-12 Joachim BreitnerParser library
2007-06-12 Joachim BreitnerExample File for cron