Improve HTML validity
[darcs-mirror-sem_syn.git] / Setup.hs
2010-07-05 Kazutaka Matsuda"cabal init"ed